Hij komt… maar willen we dat wel?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus
Lieve mensen van God

Het is een oud liturgisch gebruik om op de eerste zondag van Advent,
het verhaal te lezen over Jezus’ intocht in Jeruzalem.
De mensen zwaaien met palmtakken en roepen:
Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Koning Jezus daalt af op een ezel. Hij komt uit Bethanië op de olijfberg;
gaat door een diep dal  en steekt de beek Kidron over. Dan loopt de weg
weer  omhoog … Door de gouden poort gaat hij Jeruzalem binnen.

Dat lijkt een routebeschrijving en dat is het ook.
Bijbelse aardrijkskunde laat zich echter niet vangen in kaarten.
Het gaat hier niet om waar iets ligt… en hoe je daar komt.
Bijbelse aardrijkskunde is veel meer.

Dit stukje Bijbelse aardrijkskunde vertelt ons Jezus lijdensverhaal.
Het begint in Bethanië. Huis van de armen betekent dat.
Het begint op een dieptepunt, ook al ligt het boven op een berg.
Maar Jezus daalt nog verder af. Hij gaat 
door een diep dal…
Hij gaat door het woelige water van de beek…
en rijdt dan omhoog, op een ezel, de stad in…
door de gouden poort…

Lucas is een groot verteller…
In aardrijkskundige termen klinkt,
bij het begin van de stille week al
het hele verhaal… van die week, die eindigt op Paasmorgen.
U moest er misschien al even denken bij het kinderverhaal over Zacharia 14.

Daar, in de profetie staat letterlijk:
Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem.

De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden
en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar
west.Dat lijk er wel op… Ook daar intocht, ook vanuit het oosten…
maar van de olijfberg blijft niet veel over…
Die profetie klinkt anders… Het is vast geen voorspelling van Jezus’ intocht.  
Meer als de intocht van een geweldige machthebber,
die door zijn voet op een berg te planten,
dat obstakel als het ware plat stampt.
Er ontstaat een breed dal, waardoor de koning
ongehinderd de stad van de vrede kan naderen en binnengaan.

Dat klinkt eigenlijk heel anders dan de intocht
van die zachtaardige man
op die ezel, die afdaalt, door de diepte heengaat,
het woelige water trotseert en via die weg de stad van de vrede bereikt.  

We lopen op tegen een belangrijke vraag.
Waar moet je aan denken, als het over de Messias gaat?
Denk je aan zo’n machthebber die alles platwalst wat hem voor de voeten komt.
Zo eentje, die wil dat jij voor hem buigt als een knipmes,
Zo eentje die verwacht dat je doet wat hij zegt,
en in de houding springt als hij je passeert.
Zo’n machthebber die je te grazen neemt,
als je maar even afwijkt van de brede weg
die hij voor zichzelf heeft aangestampt.

Of denk je bij de Messias aan die man die weet wat het is
om bruiloft te vieren, maar ook om pijn te lijden;
De man die weet wat het is, om goede vrienden te hebben,
maar ook de teleurstelling kent, die dezelfde vrienden je aan kunnen doen;
Misschien denk je aan de man die rigoureus misstanden kan opruimen
maar ook vol compassie zieken geneest, en tollenaars perspectief biedt.

Tja, wat verwachten we als we zeggen: Hij komt!
Zullen er ooit ergens op aarde, mensen naar de wolken staren
en op zo’n flard waterdamp de Mensenzoon zien verschijnen,
bekleed met macht en grote luister?

Tja, wat verwachten we als we zeggen: Hij komt!
Zegt de lezing uit het Nieuwe Testament daar ook iets over?  
Verwachten die kosmische rampspoed uit vers 25?
Denken we dat hij komt om de mensheid te laten sidderen van angst
voor het gebulder en het geweld van de zee?
Zien we mensen voor ons die onmachtig worden van angst
om wat er met de wereld zal gebeuren…
Zien we hemelse machten wankelen?
Komen de oude voorstellingen van hel en verdoemenis,
die we net achter ons hadden gelaten, toch weer bovendrijven?


Als je die beelden even goed op je laat inwerken,
dan zou je oren dicht willen stoppen
en hard gillend de kerk uitlopen
weg van dat doemscenario.

Als het komen van God in de wereld,
met dat soort verschijnselen gepaard gaat,
dan heb je misschien wel liever dat Hij niet komt.

Maar dat klinkt ook weer gek… zeker in een adventspreek.
Is dat zo? Is dat zo’n gekke vraag?
Willen we eigenlijk wel dat Hij komt
Willen we eigenlijk wel dat God gaat regeren?
Willen we eigenlijk wel dat er op deze aarde recht en vrede tot stand komt?
Ja, dat is maar de vraag… Want weet je…
recht betekent dat de rijken echt gaan delen met armen…  dan krijg je vrede,
maar als ik al het politieke rumoer hoor van de laatste tijd, dan vraag ik me
af… willen we eigenlijk wel dat … Hij komt om zijn rijk van recht en vrede te stichten? 

recht betekent o.a. dat gezonden solidair zijn met zieken…
welgestelde ouderen met jonge studenten…
vrede betekent o.a. dat mannen en vrouwen gelijke rechten krijgen
zowel in de SGP als bij de Taliban; dat mannen en vrouwen elkaar respecteren
zowel op de feestjes van Berlusconi, als in de mannenkerk van Benedictus.

Als hij komt, dan moet er heel wat ondersteboven.
Als hij komt, dan zullen we nog raar staan te kijken.

Hij komt… Wanneer?
Hij komt telkens weer in het menselijk leven,
op momenten dat we Gods macht durven herkennen
in de weerloze weerbaarheid van een pasgeboren kind!

Hij komt op al die momenten dat u en ik ons heil niet verwachten van de
macht. Het heeft geen zin te wachten een baaskoning, een president, een
generaal, en zeker geen opperwezen dat met macht en geweld zijn wil oplegt aan de wereld. Nee dat niet.

Hij komt
naar ons toe in de gestalte van een vluchtelingenkind, dat
wordt geboren in bezet gebied, met geen ander dak boven zijn hoofd dan wat
tentdoek op een voormalig schoolplein.

Hij komt niet zolang wij mensen tot illegaal verklaren…
Onze overheid, die we zelf hebben gekozen,
weet te vertellen dat mensen er niet mogen zijn.
Ja u hoort het goed…
Het gaat over mensen!
Over de kroon van de schepping,
mensen, waar God zoveel van houdt dat Hij de gestalte aannam van een kind.
en onze overheid zegt tegen een aantal van die kinderen Gods

Jij bent illegaal… jij mag er niet zijn.
Het verweer is dan:
Je mag er wel zijn, maar je mag hier niet zijn.
Waar dan wel? In je eigen land!

Ze hebben helemaal geen eigen land.
Wij trouwens ook niet, want de aarde is van God
en die heeft de wereld bestemd voor alle mensen.
Nationalisme dat mensen van andere volken,
andere rassen, andere culturen, andere godsdiensten buitensluit,
zulk nationalisme is godslastering.   

Ineens begrijp ik waarom de wet op de godslastering moest worden afgeschaft…
Dat is omdat je tegen mensen moet kunnen zeggen dat ze er niet mogen zijn!
Dat is echte blasfemie… Het zou goed geweest zijn als de dames en heren van
CDA, CU en de SGP dat nou eens zouden hebben uitgelegd in de tweede kamer.
Het is advent… Hij komt… maar willen we dat eigenlijk wel? 

Als Hij Komt zullen we nog raar staan kijken…

* In de loop der eeuwen hebben het scheppingsverhaal onschadelijk gemaakt,
door net te doen alsof het over het ontstaan van de aarde gaat, terwijl het is
geschreven om de goden te kijk en de machthebbers in hun hemd te zetten.

* Het kerstverhaal, dat speelt in de zwijnenstal die wereld heet, is
geromantiseerd tot een zoetig vertelsel over een kindeke en herdertjes, terwijl
het is geschreven om Gods onbegrensde solidariteit met al zijn mensen te
vertolken.

* Het verhaal van de wederkomst is niet onschadelijk maar schadelijk gemaakt
voor het welzijn van mensen, door ze angst aan te jagen.
Ja er moet een hoop omver… er moet veel worden opgeruimd…
er moeten bergen onrecht worden verzet,
en zeeën van geweld worden ingedamd…

* De arrogantie, die mensen illegaal verklaard… ze zal niet meer zijn,
als Hij Komt.

* Het idee dat je zelf uit een crisis zou kunnen komen, door anderen er
dieper in te duwen … dat idee zal worden uitgebannen, als HIJ KOMT

* De politiek die floreert bij vijandsbeelden, zal niet meer nodig
zijn, als HIJ KOMT.   

De mensen zullen nog raar staan kijken, als de Messias, in deze wereld
verschijnt.  De Messias dat is eigenlijk een koning zonder kroon…
dat is een koning op een ezel… een gezalfde… een gedoopte… u en ik

We zullen nog raar staan kijken…
tenzij we zelf betrokken willen zijn bij zijn komst;
tenzij we zelf een bijdrage leveren aan het uitbannen van onrecht
tenzij we zelf meedoen met de mensen die wereldwijd streven naar vrede.
Soms even… gebeurt dat.

Hij komt binnenkort naar ons toe in de gestalte van een kind, geboren
in Kaboel, Afghanistan met twee klompvoetjes. Hij wordt daaraan in het
Emmakinderzieken-huis geopereerd. Dat gaat gebeuren… omdat er mensen zijn, die
betrokken willen zijn bij zijn komt… mensen die kiezen voor de weg door het
dal… door de beek… en dan weer omhoog. 

Hij komt… want Hij wil part en deel zijn van jouw leven…
U en ik, we mogen met hem meedoen
en bouwen aan het koninkrijk
van die ene, unieke, Eeuwige God.  

Dat het zo mag zijn, AMEN.