Heel de startdienst

We heten elkaar welkom


Intochtlied:
  Om te beginnen zingen wij: “Welkom!”

de kaarsen worden aangestoken                          Fleur

Om te beginnen
zingen wij welkom
licht in ons midden,
steek ons aan
Geef ons een teken, teken ons leven
Gij die ons tot leven brengt
en voor wilt gaan.
 
de bijbel wordt opengelegd                                  femke

Om te beginnen
zingen wij welkom, 
woord in ons midden
spreek ons aan.
Schrijf onze namen in de verhalen.
Gij die ons tot vrede brengt
en voor wilt gaanmet dragende handen

Om te beginnen zingen wij welkom,
God in ons midden, neem ons aan.
Draag ons op handen, houd ons in leven.
Gij die ons tot vriendschap roept en voor wilt gaan.
                                                                                                                                             
God zelf heet ons welkom

Genade voor jullie,         zegt God, de vader
Vrede voor jullie,           spreekt Jezus Gods zoon
mijn blijdschap en enthousiasme wenst jullie
de Geest van hem is, die was en die komt  

A.  Amen

Van over de hele wereld komen steeds jongeren bijeen in Taizé. Dat doen ze om elkaar moed in te spreken en Gods naam de loven en te prijzen. Als je zoveel verschillende talen spreekt, kan samen zingen lastig zijn. In Taizé zingen ze daarom vaak in het Latijn.

Laudate omnes gentes         Laat alle mensen zingen
Laudate dominum 2x           Ja, zingen voor de Heer.

Bemoediging
Onze hulp is de NAAM van de Heer –                        Ik zal er zijn voor jou!
Hij is de schepper van hemel en aarde,
die al sinds mensenheugenis trouw is aan die NAAM: Ik zal er zijn voor jou!
Hij brengt zijn schepping tot een goed einde,
Ons leven groeit naar een kwaliteit die we eeuwig noemen
en dan roepen we elkaar toe:                                   Ik zal er zijn voor jou!
Want dan is God alles in allen.                                  Amen. 

 

Samenzang.
Laudate omnes gentes               laudate dominum.  2x                                 

Introductie van de levensparels door de pastor – zie www.jop.nl                                          

Janneke:
We hebben – zoals altijd – kaarsen aangestoken.
De paaskaars laat zien dat Gods naam waar is en telkens weer waar wordt.
Hier in de kerk helpt die kaars ons daaraan denken: God zal er altijd zijn voor
ons. De paaskaars herinnert je eraan dat je nooit alleen bent…
Je staat er niet alleen voor. Je hoeft het niet alleen te doen.  God is bij je.
Er staat een gemeente om je heen, ja zelfs een wereldwijde kerk.
Mensen, die geloven dat de bijbelverhalen vertellen over wat echt belangrijk
is.
Om je daar ook door de week aan te herinneren begint en eindigt deze armband
met een grote gouden kraal: De Godsparel.

God zal er altijd zijn voor en door jullie.Dank U voor deze nieuwe morgen
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

Dank u voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft.

Dank U voor wat ik niet verdiende, dat Gij mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk.

Dank U voor alle held’re kleuren, dank U voor muziek.

 

Dank U dat U in moeilijkheden, dank U dat U in pijn en strijd,

Dank U dat U in alle lijden toch steeds bij ons zijt.

 

Dank U dat Gij hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.

Dank U dat Gij het brood wilt breken met ons allemaal.

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan!

Dank U, O God, ik wil U danken, dat ik danken kan.Stilteparels                                                        
Chantal

Tjonge, jonge wat heb ik het druk met hyves en facebook
ik moet nog naar muziekles, naar de training van de gym
ik heb nog stapels huiswerk en moet nog naar een feest ook
met frisse tegenzin.

Ik moet kiezen tussen “slaap ik uit” of “ga ik naar de kerk”
Ik kies het laatste – om de stilte – ik ben moe.
Effies weg van alle drukte – afstand nemen van het werk
Rust… Daar ben ik aan toe!

In stilte en rust kijk ik naar mijn leven.
Ik hoef nu niets te beslissen, niets te doen…De ik-parel                                                        Lysette
In die stilte ontmoet ik God, maar vooral mezelf
Maar ’t is toch anders dan op school of op werk
Hier zie ‘k mezelf zoals God me ziet – heel positief!
en dat red ik zonder parels niet – Hij heeft mij lief

Laat er iets van U zichtbaar worden in mij en in alle anderen…

 

Tussentijds: 168:1 en 2

De doopparel                                              Lynn   

Mijn ouders hebben mij gewild – ik ben welkom op de aarde
God ziet me zitten , ik zit lekker in mijn vel – ik ben gedoopt
Alles wat er fout kan gaan – en waar ik me blind op staarde-
is afgewassen – weggedaan: een onbezorgde levensloop.

Tussentijds: 168 –  3 en 4

 

Ik zeg JA tegen het leven, zoals God JA zegt tegen mij.

 

 

De woestijnparel                                   Carla  

Als je op het strand loopt, door het mulle zand loopt,
Kom je maar mondjesmaat vooruit.
Ga je tegen ’t duin op, is ’t nog meer een puinhoop,
het zand.. je voet glijdt onderuit

Het leven is een reis… als het zwaar wordt, als het moeilijk gaat,
is dat deel van je levensreis te vergelijken met een reis door de woestijn.
Voor die moeilijke momenten is de woestijnparel opgenomen in de armband met
levensparels.  


Wij bidden bij de woestijnparel het gebed voor de nood van de wereld

Dit gebed bestaat vandaag uit vier korte intenties, die we als gemeente
zingend beamen met een lied van de jongeren in Taizé.

Kom, God en bevrijd uw schepping van kwaad
uw wereld van bederf, uw aarde van onderdrukking
 

 

Kyrie uit Taize

Kom, God en bevrijd uw kinderen van gevangenschap
uw volk van ongerechtigheid uw beeld van verduistering   – Kyrie Eleison

Kom, God en bevrijd uw kerk van dwaling
uw geliefden van trots uw lichaam van ziekte – Kyrie Eleison

Kom, God en bevrijd uw beminde van zwakheid
uw lieveling van nutteloosheid uw verloste van de dood. – Kyrie Eleison


Kom God en bevrijd ons: AMEN.    Kyrie Eleison betekent : Heer ontferm u.


Zelfs wanneer alles om mij heen leeg, dor en uitzichtloos is, leef ik!

De relaxparel              Mirjam

Er zijn – zelfs tijdens de zwaarste woestijnreis –
ook momenten van ontspanning, momenten waarop je de steun

an anderen ervaart. Er zijn tijdens je levensreis
soms ook hele periodes dat je je prima voelt… helemaal relaxed,
lekker in jevel.
Je voelt je vrij om even niks te doen, of een stuk vrijwilligerswerk aan te
pakken.
Het zijn momenten van VREDE…. En ook daar hoort een parels bij – de blauwe
relaxparel en daarbij zingen we een glorialied uit Taizé:Ik voel me helemaal vrij en geniet intens

 

Glorialied:

MAGNIFICAT… De lofzang van Maria  2x eenstemmig- 2x in canon:      
                        Betekenis: Prijs de Heer mijn ziel! 

Het gebed bij de opening van de Schrift 

Goede God,

Wij zijn voor u troon bijeen gekomen,

komt u tot ons in uw Woord?

Wij openen uw boek,

opent u ons hart?

Wij hopen op een woord waarmee we verder kunnen

schenk ons het vertrouwen om uw weg te gaan.

in de naam van Jezus Christus, onze Heer.

Amen

Met de kinderen  –  over geheimpjes   (broertjes hoogervorst)


* Er zijn geheimen die je nooit aan iemand zult vertellen,omdat je weet dat je daar
jezelf of een ander pijn mee doet. Die geheimen hebben vaak te maken met nare
dingen, die mensen hebben gezien of meegemaakt.

* Er zijn ook geheime herinneringen aan leuke, spannende, misschien zelfs een
beetje ondeugende dingen, die je ooit uitspookte. Dingen waarvan je met een
vriendin of vriend hebt afgesproken: Dat is ons geheim, voor altijd.

* Er zijn ook leuke persoonlijke geheimen:
Je bent verliefd op iemand die al met iemand anders is. Sssst, niets zeggen.
Je droomt dat je in Barcelona voetbalt samen met Lionel Messi …
of dat je volgend jaar in Londen moet invallen op de 4x 100 meter vrije slag,
omdat Naomi Kromowidjojo ziek is. Jullie winnen goud omdat jij een fantastisch
PR zwemt.  Mooie dromen… jouw geheim.

samenzang
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
dat licht vertelt ons iets van God op Hem zijn wij gericht

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt                                      
Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld                             

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal

De Bijbellezing:  Mattheüs 20:1-16                  Anne van Zanten
1 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij
het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. 2
Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was,
stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 Drie uur later trok hij er opnieuw op
uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, 4 zei hij ook
tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal
rechtvaardig zijn.” 5 En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er
nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. 6 Toen hij
tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat
er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag
zonder werk?” 7 “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei
hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” 8 Toen de avond gevallen was,
zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je
en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de
eersten.” 9 En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en
kregen ieder een denarie. 10 En toen zij die als eersten waren gekomen naar
voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen
ieder die ene denarie. 11 Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de
landheer hun beklag doen: 12 “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u
behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de
hele dag hebben volgehouden.” 13 Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man,
ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon
van één denarie? 14 Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten
nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. 15 Of mag ik met mijn geld niet doen
wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” 16 Zo zullen de laatsten de
eersten zijn en de eersten de laatsten.

De tweede lezing gezongen. Cantorij
zingt 1 2 wn 3 voor – gemeente zingt die steeds na. De verzen 4, 5 en 6 zingen
we direct allemaal samen. 

Preek – rond de liefdesparels           Ton

Gemeente van onze Heer Jezus Christus – lieve mensen van God

Het ligt eigenlijk nogal voor de hand om op deze startzondag de gelijkenis van
de werkers in de wijngaard op ons als gemeente van toepassing te verklaren.  
De gemeente is dan de wijngaard, waarin we vandaag, na een periode van rust,
allemaal weer aan het werk gaan.
In die wijngaard werken sommigen al sinds mensenheugenis.
Die mensen van het eerste zijn dan de arbeiders die al vroeg begonnen zijn.
Anderen gaan in het najaar voorzichtig meedraaien met de kerkenraad of vertellen
binnenkort voor het eerst een verhaal in de kinderkerk. Dat zijn nieuwelingen,
die  als laatsten naar de druiventuin
kwamen.Daar kun je mooi en vooral herkenbaar over preken op startzondag.

Daar kun je zo mooi over preken dat we aan het eind van de dienst met een
voldaan gevoel… naar huis gaan. Zo van: Kijk ons nou… dat doen we toch maar
voor de Heer.  Als er iets funest is voor een gemeente dan is het dat soort zelfgenoegzaamheid.

Jezus heeft deze gelijkenis niet verteld om ons allemaal een veer op onze hoed
te steken. Ik zou haast zeggen: in tegendeel. Ik kom daar zo op terug.
De groep mensen in onze gemeente die samen het leerhuis vormen, zijn dermate heilsbegerig dat ze al voor deze startzondag bijeen wilden komen. In het boek dat we
bespreken confronteert de schrijver ons telkens weer met het feit dat de Bijbel
vol staat met verhalen, met vertellingen, met mythen. De vraag of datgene wat
er wordt verteld echt gebeurd is, vinden we steeds minder interessant. We zijn
steeds meer op zoek naar de boodschap van het verhaal… en dat
ervaren we allemaal als uitermate boeiend.

Bij het verhaal van de werkers in de wijngaard hoeven we de vraag of het echt gebeurd is, niet te stellen. Jezus wil zijn toehoorders iets vertellen over het koninkrijk der hemelen. Hij doet dat op een typisch joodse manier. Hij verzint verhaaltjes om  dingen duidelijk te maken: gelijkenissen.

Alleen al door het koninkrijk van God te vergelijken met een wijngaard, krijgen
we als boodschap mee: Het koninkrijk van de hemel heeft betrekking op deze
aarde.
Het gaat niet over iets zweverigs, niet over de sferen of zo. Het is down to
earth in de meest letterlijke zin van het woord.
Door die vergelijking met een wijngaard is ook duidelijk het koninkrijk der
hemelen niet zoiets is al Luilekkerland. Nee, er moet gewerkt worden, van de
vroege morgen tot laat in de middag. 
Het koninkrijk der hemelen is overal waar mensen werken aan een kwaliteit van leven die God bedoelt. Iedereen werkt mee, maar je loon hangt niet af van jouw prestaties. Je loon hangt af van de goedheid van de landheer.

In de wijngaard van God krijgt degene die een dag werkt een goed dagloon: een denarie. De landheer houdt van zijn mensen, hij weet wat ze dagelijks nodig hebben en dat geeft hij ze ook.

Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Dat bidden niet alleen wij  Jezus na, maar de gelovigen in de hutten van
Bujumbura,  de christenen in de favella’s  van Rio de Janeiro en de straatkinderen in de riolen van Bukarest, bidden dat ook– In alle talen van de wereld bidt de mensheid: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

In het koninkrijk van de liefde krijgen de werkers van het eerste uur hun
dagelijks brood, maar ook degenen die als laatste kwamen, ontvangen die
denarie… ook zij krijgen het brood dat ze nodig hebben. Zo gaat het in het
koninkrijk van de liefde.
In het koninkrijk van de liefde krijgt iedereen – de vroege en de late
werkers  – wat hij of zij nodig heeft om te leven. Maar wat moeten wij daarmee in ons neoliberale Europa?
Wij die leven in een wereld waar alles wordt teruggebracht tot loon naar
werken.
In onze denkpatronen is werken onlosmakelijk verbonden geraakt met beloning.
Als wij niet op beloning kunnen rekenen, waarom zouden we dan gaan werken?
Je uitkering is hoger is dan het loon dat je zou verdienen als je aan het werk
ging? Ik ben toch niet gek?

Er bestaat ook nog zo iets als vrijwilligerswerk. “Liefdewerk oud papier.”
Dat liefdewerk wordt niet altijd serieus genomen.
Liefde kun je niet  kapitaliseren.
Niet omzetten in geld… Dat kan niet belangrijk zijn wel bedreigend.

Wat moeten wij nou met die gelijkenis?
Wat moeten wij met die landheer, die blijkbaar overloopt van liefde.
Wat moeten we met die hemelse goedheid? Wat moet je met zoveel liefde?
Zoveel liefde, zoveel goedheid zet kwaad bloed…

Wij bidden: laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde

zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen??? Meen je dat?

Ook als het zo oneerlijk is…

Laat u wil gedaan worden op aarde… zoals in de hemel… Daarvan is deze gelijkenis nou een illustratie.

Als mensen met elkaar omgaan zoals de landheer met zijn arbeiders, dan wordt op
aarde Gods wil gedaan, zoals in de hemel. In de hemel gaat het al zo… en het is
aan ons, lezers van het Mattheüsevangelie, om die hemelse goedheid te vertalen
naar aardse verhoudingen.

Ja maar, ja maar…  Ik hoor minister de Jager al sputteren een dagloon betalen voor een half uurtje werk… dat kan toch niet! Dat is toch overdreven? Inderdaad, dat is ook overdreven… Het gaat om een verhaal. Overdrijving is een typisch rabbijnse manier van vertellen.

Een ding is duidelijk. We hebben het niet over de naakte feiten…
Het gaat niet om cijfers van het  CGPB, het  Centraal Galilees Plan Bureau,
waar je je beleidsplan kunt laten doorrekenen om er na startzondag  je collega kerkgangers op vast te pinnen…Nee, we hebben hier te maken met vertellingen.

Wij horen vanmorgen een verhaal dat jou en mij komt bevrijden uit onze vaste denkpatronen. Er wordt een beroep gedaan op onze fantasie. Deze gelijkenis roept ons op: Laat je niet vastleggen in patronen van “voor wat hoort wat”, “loon naar werken”, “eigen schuld dikke bult” en meer van dat fantasieloze geneuzel.
Alles draait om geld.

In de dromen van Jan en Alleman schittert een gouden kalf…
Jut en Jul kijken met eurotekens in hun ogen waar Gaston op zondagavond zijn
schatten brengt; Henk en Ingrid koesteren hun heimwee naar die goeie ouwe hollandse gulden…

En in de kerk? In heel veel gevallen doen we ijverig mee.
Tegelijkertijd vormen we de grootste vrijwilligersorganisatie van dit land.
Nergens wordt zoveel liefdewerk gedaan…
soms op basis van plichtsbesef,
maar vaak met veel liefde!  

Laat uw koninkrijk van liefde komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Van ons wordt verwacht dat we met nieuwe fantasie,
die hemelse liefde vertalen naar aardse solidariteit.
Als Gods mateloze liefde, zijn overdreven vrijgevigheid,
zijn grenzeloze barmhartigheid vorm krijgt hier op aarde,
zal dat de verwondering wekken van onze medemensen.

Op ons visitekaartje noemen we onszelf: een solidaire geloofsgemeenschap.
We proberen missionair bezig te zijn, door ons diaconaal op te stellen.
Een gelovige laat zich desnoods voor knettergek verklaren…
Als angstige politici dat doen, mag je dat best als een compliment opvatten,
want als de duivel ergens gestalte krijgt in onze wereld,
dan is het wel in de redeloze angst van veel mensen.

Mensen met fantasie. Ik moet denken aan mensen als
Nelson Mandela, die de wraak uit zijn gedachten wist bannen…
Mahatma Ghandi en Dr. Martin Luther King die het geweld op afstand wist te houden
Jens Stoltenberg, die meer openheid en democratie bepleitte na de aanslag op
Utoya

Mensen die de patronen van Jan en Alleman, van Jut en Jul, van Henk en Ingrid
doorbraken. In hun handelen werd iets zichtbaar van een aardse vertaling van
die hemelse liefde. Wie daarvoor gaat…
doet je wat hij eerlijk vindt, ook al kost het geld;
doet wat rechtvaardig is, ook al kost het energie;

Mensen met een frisse fantasie lopen niet te miezemuizen aan de veilige kant,
maar leven als royale mens – gaan de Koninklijke weg!
Bij die leefstijl komen niet alleen de reacties van anderen onder kritiek te
staan. Nee, je wordt vooral ook kritisch op je eigen natuurlijke reacties.
Niet:  Ikke, ikke, ikke en de rest…wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander.

Weg met oog om oog en tand om tand… linkerwang –rechterwang.

 

Christenen
vervangen wraak, woede en vijandsbeelden, door compassie, solidariteit en
liefde. 

Dat betekent niet dat je over je laat lopen, dat doen alleen mensen die niet
van zichzelf houden. 

Het betekent ook niet dat je jezelf steeds de mindere voelt, dat doen alleen
mensen die zich wentelen in zelfmedelijden en graag de slachtofferrol spelen.Christenen vervangen wraak, woede en vijandsbeelden, door compassie,
solidariteit en liefde.  Christenen laten
zich hun normen en waarden niet afnemen, door een stel angsthazen dat normloos
en waardenloos  op de vlucht gaat voor
elke verantwoordelijkheid. We nemen onze verantwoordelijkheid op ons, omdat we
weten dat de Heer ons wil betrekken in het waarmaken van zijn liefde voor de
wereld.  Daarom steken we de kaarsen aan
die corresponderen met de liefdesparels. Dat zijn er twee… natuurlijk, want
voor liefde zijn er twee nodig: god en mens – man en vrouw –mens en medemens.

Laten we in het komende seizoen als gemeente onze fantasie gebruiken om die
hemelse goedheid,  Gods grenzenloze liefde om te zetten in aardse solidariteit, 
opdat ons mission statement geen loze kreet blijkt te zijn, geen uiting van zelfgenoegzaamheid,  maar een houding die verwondering wekt in onze
dorpen.

Protestantse gemeente Andijk- Wervershoof – een solidaire geloofsgemeenschap.
Dat het zo mag zijn!  AMEN                                       


Tussentijds 79  m.b.v. onze cantorij                     

couplet 1

2. Wij zijn aaneen gevoegd, bedacht met uw genade
Op liefde hebt gij ons gebouwd, bedeeld met gaven
en wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

cantorij en gemeente

Elkaar bidden wij toe: volhard in het geloven
verlies uw vreugde niet en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht  over de duisternis
waarin de ander in gemis gevangen is.

Zeg toch het goed aan ook wie u kwaad toewensen
De zon gaat op in uw nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft eenzaamheid afgedaan.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

 

Terugkeer van de kinderen –
lied: hoog tegen de bergen van mooi Israel.

De nachtparel                                                                 janneke              

Angst en pijn,verdriet en dood, teleurgesteld
Je wordt geraakt door grof geweld
Het is alsof de Heer je niet ziet staan
alsof je in de duisternis bent opgegaan
de grond onder je voeten wordt volledig weggeslagen
en dan blijk jij die levensparels met je mee te dragen.
Uit de diepte roep jij tot God die alles ziet
Hij hoort je stem. Hij vergeet je niet.

Uit de diepten roep ik tot u o God. Hoor mijn stem. Verlaat mij niet

De gebeden:  dankgebed –voorbeden- stilte – onze vader (nbv)

Eeuwige God,
Wij zeggen u dank voor uw woorden… die ons bevestigen in ons bestaan
en ons uitdagen tot een kritische houding t.o.v. ons eigen gedrag.

Wij zeggen u dank
voor de liefde, die u toonde in de verschijning van uw zoon
die ons oproept tot liefdevolle solidariteit, omdat de ander is als wij.

Wij zeggen u dank
voor de hoop die in ons is en die ons de moed geeft door te gaan op een weg,
die in onze samenleving bepaald niet populair is.
Wij zeggen u dank

voor ons geloof, voor het vertrouwen dat u steeds weer voedt
met woorden van liefde, vergeving en trouw.

Eeuwige God, Wij bidden vandaag hartstochtelijk om vrede…
Vernietig de hoogmoed van politieke leiders
die uitsluitend hun eigen macht handhaven
terwijl hun volkeren snakken naar rust, vrede en veiligheid.

Wij bidden vandaag voor mensen die door oorlogsgeweld en terrorisme een
geliefde verloren, in Afghanistan, Irak, Somalië, Amerika en in Alphen aan de
Rijn.
We bidden voor hen die verder moeten met beelden op hun netvlies, die ze nooit
meer kwijtraken. Voor de nabestaanden in Rawagede en voor de militairen die
zoveel jaren met dit onrecht hebben moeten leven.
Laat er liefdevolle vergeving mogen zijn waar dat kan…
en geef kracht om te dragen waar dat nodig is.

 

Eeuwige God,
Wij bidden voor uw kerk wereldwijd. Dat ze haar zonden belijdt, haar opponenten
vergeeft, haar schulden betaalt… en door haar handelen mensen inspireert tot
leven zoals u dat bedoelt. Wij bidden voor uw gemeente in onze dorpen. Schenk
wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen.

Eeuwige God,
We bidden voor mensen die verlangen naar het einde van hun leven,
De een … omdat het lijden haast ondraaglijk wordt,
een ander… omdat hij hun leven als nutteloos ervaart,
of alleen nog maar tot last is voor anderen…
weer iemand anders … omdat ze haar leven voldragen vindt.

U weet wat lijden betekent…  U kent het gevoel er niet meer toe te doen
Wij rekenen op uw barmhartigheid, ook voor hen die zelf beslissingen nemen.

Eeuwige God,
In een moment van stilte dragen we die mensen en situaties aan u op die
ons heel persoonlijk ter harte gaan…
Hoor onze gebeden die we afsluiten en samenvatten met dewoorden die Jezus zelf
ons leerde bidden: ONZE VADER.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,  laat uw
koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het
brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.13 En breng ons niet in beproeving, maar red
ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort
het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’.

De opstandingsparel                       Jasper

Als er onrecht geschiedt, dan ga je je verzetten .
Dat mag! Het is goed, dat we er samen op letten
dat niemand honger of dorst moet verdragen
dat niemand op aard’ om een aalmoes moet vragen.
God vraagt ons daartegen op te staan
en opstandig de weg van Jezus gaan.

Ik open mijn ogen, het licht keert terug. Ik ben hier en u bent bij me.

Inzameling van de gaven

Slotlied:
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.Zending en zegen:

De Heer zal ons zegenen en behoeden  
Hij doet ons leven voor zijn aangezicht 

Hij spreekt over ons zijn woord ten goede – 
zijn oog zal op ons zijn gericht

Zijn
aangezicht is over ons verheven – Vol van genade ziet de Heer ons aan

Hij richt ons op. Hij verheft ons leven – tot een in vrede met elkaar
bestaan.  Gezang 456: 3